1# Chole Bhature

1# Chole Bhature

2# Samosa

2# Samosa

3# Gol Gappe

3# Gol Gappe

4# Dahi Bhalle

4# Dahi Bhalle

5# Aloo Tikki

5# Aloo Tikki

6# Momos

6# Momos

7# Soya Chaap

7# Soya Chaap

8# Ram Laddu

8# Ram Laddu

9# Chole Kulche

9# Chole Kulche

10# Paratha

10# Paratha

11# Kebab

11# Kebab